www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
SCS-presentation
Adresser och e-post
Medlemskap
Medlemsförmåner
Nya CykelTidningen
SCS-biblioteket
Egna projekt I
Egna projekt II
Intressanta länkar
Egna projekt I

Project of SCS / SCS-Projekte

                                                                                                                    

Många lyckade insatser

SCS har parallellt med det löpande arbetet lyckats förverkliga ett antal större och mindre projekt, främst inom cykelturismen. Detta har skapat goda resurser åt organisationen, många kontakter och landsomfattande good-will samt många trevliga arrangemang och valmöjligheter för medlemmarna. På denna och följande sida presenteras våra cykelledprojekt och övriga större insatser.
 
   

Mälardalsleden
Mälardalsleden var landets första när den kom 1980, anslutningslederna 1981. Ett stort pionjärsarbete med knappa resurser på den tiden, med en led som omfattade Mälaren
och Hjälmaren och med anslutningar runt hela mellan-Sverige.

Hösten 1998 togs krafttag för att rusta upp Mälardalsleden, ett behov som då varit aktuellt under åtskilliga år. Den "nya" leden omfattar endast Mälaren, men med ett "rutnät" av valmöjligheter mot omgivande Sverigeleden och med anknytning till ett flertal bryggor med båtförbindelser. Ny skyltning togs fram liksom kartmaterial och infoblad. Initiativet har blivit väl mottaget och stötts av Vägverket, ett antal kommuner, Föreningen Mälaren och Strömma Kanalbolaget. SCS har gjort grovjobbet och tagit vissa ekonomiska risker initialt. Med den befolkningstäthet som råder inom området torde Mälardalsleden kunna se tiden an med tillförsikt. Ny kartupplaga producerad 2005.

Kort presentation av Mälardalsleden.

 

    Nynäsleden
    Nynäsleden skapades 1981 ursprungligen för cykelturism till
    Gotland. Nu har leden fått större betydelse, då
    cykeltransporter på pendeltågen blivit tillåtna. Nynäsleden är
    nu helt belagd och till hälften gemensam med "Kustlinjen".
    Under 1992-93 kom Nynäsledens egna gröna skyltar upp och
    delningspunkterna med Kustlinjen är också kompletterade.
    Under 2002 har vissa nya sträckor tillkommit. Detaljerad
    karta, broschyr och affisch finns framtagna. Ny kartupplaga
    producerad 2004.

    Kort presentation av Nynäsleden.

-

    Gotlandsleden
    Gotlandsleden kom till på SCS:s initiativ 1982. Vi producerade
    bl a en cykelguidebok, en affisch och en stor upplaga
    broschyrer. Underhållet av skyltningen sköttes av Vägverket.
    I början på 90-talet saboterade en grupp av på ön boende
    individer med anknytning till Cykelfrämjandetledens
    uppbyggnad.
    Deras skandalartade insats blev
    att lägga ut sträckningen på Gotlands mest trafikerade vägar.
    Tilltaget blev kraftigt kritiserat i pressen och leden fick
    naturligtvis bottenbetyg i alla översikter. Man har inte vågat skylta upp alla dessa sträckningar. Cyklisterna på Gotland klarar sig dock alldeles utmärkt utan den "nuvarande" Gotlandsleden.
Ny fräsch uppdatering av Gotlandsleden är på gång. Gotlandsleden kan åter bli ett förstklassigt turistobjekt i SCS:s regi.

En ny fräsch upplaga av Turist & Cykelguide Gotland gavs ut under våren 2015. Här är den "nya" Gotlandsleden inte med. Alla småvägar i det statliga vägnätet har blivit belagda på senare år och alla intressanta vägval finns med i den nya guiden, liksom förstås all övrig information. SCS har dessutom givit ut en specialkarta över Fårö.

Kort presentation av Gotlandsleden.
 
-

    Vättern–Sommenleden
    Vättern-Sommenleden är numera en av landets mest attraktiva 
    cykelturistleder. Den mörkblå skyltfärgen har bytts ut till röd. SCS 
    har även givit ut några detaljkartor inom området, över Visingsö 
    och Omberg. Ny informationsfolder producerad 2008.


    Kort presentation av Vättern-Sommenleden.

 

 
-

   Dalslandsleden
   Dalslandsleden invigdes 1988 med pompa och ståt genom ett
   rullande cykelläger. En ordentlig översyn av skyltningen gjordes
   1992 och därefter har skyltningen underhållits årligen. 1997
   producerades ny karta och informationsfolder, båda 3-språkiga och
   finanserade av Dalslands Turistråd + kommunerna. Dessa torde
   vara användbara åtskilliga år framöver. Vissa mindre förbättringar
   av leden har gjorts under 2002. Under 2007 blev banvallen mellan
   Dals Rostock och Mellerud klar och leden går nu på denna. Ny
   informationsfolder publicerad 2009.

Ett omfattande skyltbyte (blekta av sol och vind) inleddes 2016 och planer finns på en ny kartupplaga.

                            
Kort presentation av Dalslandsleden.
 
 
-

 
 
Sverigeleden
Sverigeleden, cykelturistledernas flaggskepp, berör landets alla delar och passerar mängder av intressanta platser. Men vi måste ständigt agera om leden skall behålla sin höga standard. Sverigeledens omfång gör att det ständigt händer något någonstans.

En folder har tagits fram på tre språk, liksom ett stämpelpass. Affischer finns i två storleker. Våren 2007 publicerades Sverigeledens senaste upplaga av kartböcker – tre kartfoldrar över norra, mellan- och syd-Sverige (se ovan).

På senare tid har vägarbetena längs Sverigeleden accelererat. Det innebär oftast högre standard (med asfaltering, rastplatser etc). Särskilt kring tätorter byggs rondeller, nya vägar och helt nya bostadområden. På landsbygden ändras väganslutningar, det byggs förbifartsleder, bro- och järnvägsviadukter och ibland försvinner vissa passager helt. Här fordras noggrann skyltning då kartverken självklart inte har en chans att hänga med.

På det hela taget håller Sverigeledens vägnät mycket hög klass och kan rekommenderas för all långfärdscykling. Ett problem i sammanhanget är dock att de allt sämre möjligheterna för cykeltransport på tåg gjort det svårare att klara av en smidig återtransport.


Presentation av Sverigeleden.
 
-

    Skärgårdscykelleden Kustlinjen

    Kustlinjen var ett bra namn på en kustnära led med
    anknytning till skärgård och delvis båtfärd. Det lär dock
    dröja flera år innan  KustLinjens båt åter trafikerar "hela"
    Ostkusten. KustLinjens båtlinje lades nämligen ner redan
    året efter cykelledens tillkomst. Cykelleden fungerar dock
    även utan denna sjöförbindelse. Cykelleden Kustlinjen har
    kompletterats med sträckningarna Nyköping–Nävekvarn–
    Kvarsebo–Kolmården och Åkersberga–Kårsta i Roslagen
    under mitten av 90-talet. Leden håller mycket hög standard
    med mängder av start- och delningspunkter. Några delar
    som legat i "malpåse" har skyltats upp, det gäller Häverö
    kyrka-Herräng och Mörkö kyrka–Oaxen–Rangsta brygga.
    Till säsongen 2004 kom en ny kartguide. Ny informations-
    folder togs fram till säsongen 2010.

  Kort presentation av Skärgårdscykelleden Kustlinjen.
 
-

 
    Cykelturistutredningen
    1988 fick SCS i uppdrag av Sveriges Turistråd att genomföra en
    utredning om svensk cykelturism. Cykelturistutredningens rapport
    blev klar våren -90 efter två års arbete. Den har sänts ut till ett
    stort antal kontaktpersoner. Av anslaget på 200 000 kr gick en del
    till tryckningen, en del till en marknadsundersökning och resten till
    SCS som ersättning för nedlagt arbete. Rapporten är omfattande
    med ett värde under flera år framöver. SCS magasinerar
    överupplagan, pris 50 kr per ex.
 
-

    Västgötaleden
    Västgötaleden jobbades fram i början på 90-talet och invigdes -92.
    Landskapet är perfekt för cykelturism och detta återspeglas i ledens
    variation och de många sevärdheterna. 1700 skyltar gick åt + ett
    stort antal start- och delningspunkter. 26 kommuner deltog i
    arbetet, liksom Landstinget och Västergötlands Turistråd. Ett 100-tal
    kontakter samordnades. Kombination med Sverigeleden ger också
    en extra dimension. Ny karta och folder producerades till
    säsongen 2011.
 
Under 2008–09 har vissa omläggningar skett p g a utbyggda banvallar och andra vägomläggningar. Det gäller främst i trakten kring Borås–Ulricehamn och Sollebrunn–Nossebro. Mellan Ulricehamn–Kinnarp–Falköping har ett helt nytt alternativ skapats, huvudsakligen på banvall. Västgötaleden har också fått en sträckning genom Falköpings tätort. 

Kort presentation av Västgötaleden.

-

    Infohäften och kalendrar
    Marknadsföring och information kräver arbete och kapital. SCS gav
    ut PÅ CYKEL-kalendern i en riksupplaga (1997 blev 10:e och sista
    året) och en Stockholmsupplaga, 2003 för 27:e gången.
    Riksupplagan på 100 000 ex hade en budget på ca 250 000 kr.
    P g a kärvare ekonomiska tider och nya mediealternativ har båda
    produkterna nu upphört.

 

  

    Kart- och guideprodukter
    SCS har genom åren framställt ett antal cykelguideböcker och ett
    flertal separata cykelkartor för olika ändamål. Kartor blir med tiden
    föråldrade och måste revideras, men görs de rätt från början så
    fyller de sin funktion under förvånansvärt lång tid. Ett sådant
    exempel är SCS:s första karta över Vättern-Sommenleden från
    1984, som fungerade bra fram till nytrycket 1997.
    SCS har svårt att med egna medel finansiera avancerad
    kartproduktion. Dessa måste kunna bära sina egna kostnader och
    skall vi göra stora insatser är vi beroende av sponsorer.

Cykelguideboken över Åland-Åbo från 1985 är ett annat exempel på ett verk, som fortfarande innehåller mycket nyttig information. Finns fortfarande att få till en billig penning.

 

-

SCS:s Cykelbibliotek (SCCB)
SCCB är en i raden av kvalitetssatsningar inom föreningen. Biblioteket har på ett par decennier blivit omfattande. Problem föreligger i hur man skall definiera "cykellitteratur", hur man praktiskt skall driva verksamheten ideellt och vad man gör med folk som inte sköter sig. SCCB omfattar just nu ca 2 000 titlar till ett värde av över 500 000 kr. Information sker via två boklistor (de sammanställda recensionerna – boklista B – endast på internet) med utlåning huvudsakligen per post. Verksamheten fungerar bra – om än på låg lånenivå. SCCB är en värdefull faktabank för hela SCS-rörelsen. Listorna är helt datoriserade och lån accepteras endast till medlemmar.


    Cykelmiljökorten
    Cykelmiljökorten var ett samarbete mellan SCS och
    NTF. Förslag om bättre cykelmiljö och tips om
    trafikfällor via korten utreddes av SCS. Vi studerade
    problemen på plats, gjorde en karta över ärendet
    och området och kollade eventuella närliggande
    problem. Sedan utarbetades förslag till åtgärder,
    som först sändes på intern remiss, innan vi tog kontakt med ansvariga handläggare på berörda myndigheter. Efter att ärendena registrerats på myndigheten följde vi sedan upp vad som hände under några år. Cykelmiljökorten hanterades under en 15-årsperiod och ett 150-tal ärenden har slutförts med positivt resultat. Sedan år 2000 går verksamheten på lågvarv, då anslaget försvunnit. Man kan nog se projektet som avslutat.

-

    VindelälvsTrampet
   
Under 1991 kontaktades SCS av kommunerna längs
    Vindelälven om vårt intresse att initiera ett
    flerdagarsarrangemang längs älven.
    Tävlingsmomentet avfördes snabbt och tonvikten
    hamnade på motion och turism. En provtur
    genomfördes i SCS:s regi med ett 30-tal deltagare och premiären planerades till juli -94. Men tyvärr, intresset initialt blev alltför lågt och arrangemanget kom aldrig igång, trots skapligt stöd i massmedia. Idén har nu lagts på is och vi satsade istället på en permanent cykelturistled längs älven.