www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
SCS-presentation
Adresser och e-post
Medlemskap
Medlemsförmåner
Nya CykelTidningen
SCS-biblioteket
Egna projekt I
Egna projekt II
Intressanta länkar
Egna projekt II

Project of SCS / SCS-Projekte

                                                                                                                           

    Cykel & Turistkarta
    Storstockholm

    SCS har i nära samverkan med Liber Kartor
    producerat en mycket innehållsrik cykelatlas
    över tätortsområdet mellan Rotebro och
    Tullinge. Senaste upplagan från 2005 blev 
    den 7:e i ordningen. Ytterligare en upplaga
    av vikkartan över Stockholm City har
    producerats som "biprodukt", denna
    nyutgåva kom 2010. 

 

-

SCS:s hemsida
Sedan ett antal år har internet blivit allt mer viktigt för snabb och rimligt billig konsumentinformation. SCS:s hemsida har därför utvecklats i etapper och är numera mycket omfattande och delvis på tre språk. En separat hemsida för Banvallsledsprojektet har även producerats.

-

    Kvalitetsgranskning
    SCS fick år 2002 ett anslag från Näringsdepartementet för
    kvalitetsgranskning av olika företeelser på cykelområdet. År
    2003 publicerade vi sex rapporter över Regionala
    cykelturistleder, Lokala cykelturistleder, Tätortscykelkartor,
    Övriga cykelkartor, Turförslag och Cykelpaket.

    År 2004 fick SCS ett nytt anslag från Friluftsrådet inom
    Naturvårdsverket för uppdatering av ovanstående och sex
    nya rapporter gavs ut till säsongen 2006 (finns redovisade
    på vår hemsida). Det är nu hög tid för en ny uppdatering.
 

-

    Vindelälvsleden
    Vindelälvsleden var i stort färdigskyltad till säsongen -97 (både 
    huvudled och MTB-alternativ), men kartan dröjde till -99 av ett
    antal kommersiella orsaker. Kartan blev heller ingen höjdare
    innehållsmässigt , vilket dock kompenserades av en 
    utförlig ledfolder under 2001. SCS sköter nu underhållet 
    av leden och informationshäftet är helt OK. En fräsch
     upplevelse garanteras.

    Kort presentationer av Vindelälvsleden och Vindelälvsleden MTB.
   
-

    Banvallsleden
    Banvallsleden är SCS:s "dyraste" projekt hittills. En 20 mil
    lång turistled mellan Karlshamn och Halmstad, där man
    måste röja mark och bygga nytt på vissa delar. Leden är ett
    pilotprojekt för användade av landets nedlagda banvallar.
    Banvallsleden kommer troligtvis att bli världens längsta i sitt
    slag och en stor turistattraktion, om hela idén kan
    genomföras. Projektet startade 1995 och har bearbetats i
    intervaller. SCS jobbade hårt initialt, men det händer 
    hela tiden så mycket inom rikspolitiken att vi flera 
    gånger blivit "överspelade". Banvallsleden (i sin fulla
    utsträckning) fordrar beslut om finansiering
    (budget ca 30 milj) för att bli verklighet fullt ut.

Under 2001 tog SCS nya kontakter för att få igång arbetet och nu med en ny taktik. En cykelled på så mycket befintlig banvall som möjligt först, kompletterat med vanliga småvägar. Och den kompletta leden senare. Och nu gick det bättre eftersom budgeten blev rimliga 600 000 kr. Tre länsstyrelser delade på kostnaden, en utvecklingsgrupp har bildats och maj 2003 invigdes grundprojektet, där vi nu hoppas på en positiv fortsättning. En särskild hemsida över Banvallsleden har tagits fram. Kartverket är komplett på tre språk.
 
2008 tillkom en förlängd BVL-anslutningssträcka Olofström–Jämshög–Näsum, längs en annan banvall ner mot Bromölla och denna har förlängts ytterligare ner mot Sölvesborg under 2009. Vid Näsum möter man Sverigeleden, som sedan fortsätter mot Mörrum och Svängsta – en mycket trevlig rundtursmöjlighet. Stora insatser görs just nu inom Ljungby och Alvesta kommuner. En helt ny anslutning mellan Ljungby och Lagan skyltades upp under 2017.

Kort presentation av Banvallsleden och länk till Banvallsledens hemsida.
 
- 

    Skyltning inom tätort
    SCS jobbade 1994 fram ett projektförslag för skyltning av
    regionala cykelstråk inom tätort (för vardagsbruk). Ett provområde
    skissades inom Storstockholm sydväst och budgeten uppskattades
    till 0,5–1,0 milj kr.
    Alla kommuner var intresserade men inom Vägveket Region
    Stockholm skickade man upp oss till Borlänge där det blev
    tvärstopp. Efter några år (1996) dök vår projektidé åter upp inom
    Vägverket Region Stockholm, men nu i ett mycket lyxigare utförande, med en budget på 700 milj kr. Efter en tid anslöt vi oss till några av Vägverkets arbetsgrupper. Detta arbete resulterade efter fem år i ett demonstrationsstråk mellan Huvudsta i Solna och Slussen. Arbetet med uppskyltning av detta omfattande cykelledsnät har nu kommit i gång inom flertalet berörda kommuner, men ännu 2017 återstår en del.

-

    Cykeltransporter på
    allmänna färdmedel
    SCS har verkat för bättre cykeltransport-
    möjligheter på allmänna färdmedel under lång
    tid. I dagens alltmer kommersiella samhälle har
    utbytet skiftat högst väsentligt. Största
    framgången (som tyvärr blev kortvarig) var när
    SJ och SCS introducerade "Cykeltågen" 1990.
    SCS har gjort flera landsomfattande sammanställningar över cykeltransporter på buss, båt, tåg och flyg genom åren. Förhållandena skiftar numera snabbt mellan säsongerna och är väl på väg att återigen försämras. De större tågbolagen sviker numera helt, långfärdsbussarna verkar mer positiva och Bussgods fungerar.

-

    Turiststråket – Göteborg
    Turiststråket är en av landets bästa cykelturist-
    leder enligt SCS:s poängskala, idel "3"-or. Leden
    sträcker sig runt Stor-Göteborg, men man får
    ingenstans någon negativ storstadskänsla. Idel
    lummiga passager genom bilfria miljöer, utmed
    havet och Göta älv.
    SCS-Göteborg har stått för grovjobbet och riks för
    trycksaksframställningen. Drygt 200.000 kr erhölls i projektbidrag från fyra kommuner - Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda. Till 2004 kom en ny kartupplaga (Cykel & Turistkarta Storgöteborg) i samarbete med Liber Kartor. Denna har samma upplägg som Cykel & Turistkarta Storstockholm (spiralbunden, liggande A4, ca 150 sidor) och är mycket detaljerad och omfattar regionen Göteborg-Kungsbacka-Lerum-Kungälv.


Kort presentation av Turiststråket.
 
-

    Parkleden – Stockholm/Solna
    (Nationalstadsparken)
    Parkleden genom Nationalstadsparken invigdes hösten 2010,
    men projektet startades av SCS redan 1995 och kartan gavs
    ut året efter. Men skyltningen har varit problematiskt. Och
    den är fortfarande bristfällig, men kan kanske förbättras
    inom rimlig tid. Parkleden berör ett unikt natur- och
    kulturområde mitt inne i huvudstaden. Här kan du cykla
    bilfritt i nära fyra mil. Vill du sedan kombinera med
    Edsvikenleden eller Järvaleden så går detta utmärkt.
    1996 års karta är nu slutsåld, länsstyrelsen
    har givit ut en enkel trycksak med kartöversikt och SCS har
    2012 givit ut ett detaljerat informationsblad.

Kort presentation av Parkleden.

-

    Nationell Cykelstrategi
    Regering och riksdag hade i mitten på 90-talet     bestämt sig för att
    erkänna cykeln som ett värdefullt fordon.
    Cykeln som transportmedel skulle få
    jämbördig status med andra färdmedel och
    det hela motiverades av miljö- och folk-
    hälsoskäl. Man gav Vägverket i uppdrag att
    effektuera. Verket kallade därför samman
    intressenter på området till ett antal
    planeringsträffar där bl a SCS deltog.
    Dessutom fick ett antal konsulter i uppdrag att
    specialgranska 13 delområden.

Efter anbudsförfarande hamnade kapitlet "Cykeln och rekreationen" på SCS. En 35-sidig rapport sammanställdes under hösten -98 med en stor mängd bakgrundsinformation och förslag till utveckling. Den Nationella Cykelstrategin sändes ut på remiss hösten -99 och något försenat fastställdes programmet år 2000.

Efter detta har inte så mycket hänt med undantag för ett antal möten i ett "Cykelforum" som ännu inte givit något. 2001 tog Vägverket ytterligare initiativ till möten i mindre skala (VV, bransch, kommunförbund + cykelorganisationer). Ett "kontrakt" har skrivits – arbetsfältet skulle ses över av ett antal arbetsgrupper. Men inte heller detta har lett till något påvisbart resultat. Målsättningen fram till 2010, om att 16 procent av resorna inom landet skulle ske med cykel, har heller inte uppnåtts. Sedan dess har fler "strategier" följt, men cyklandet har inte ökat.

-

    Runt Vättern-leden
    Vätternrundan är statusloppet framför andra för cykel-
    motionärer. Vätternrundan i din egen takt har lanserats ett
    antal gånger som cykelpaket och turförslag utan större
    framgång. Och det är inte särskilt svårt att förstå,
    motionsloppets vägar är inget för cykelturisten.
    En kommitté av turistfolk från Vätterns kommuner hade
    jobbat under 1990-talet och SCS framförde förslag om en
    turistled först utan konkret respons. I och med turistintresset
    längs Göta Kanal och upprustningen av Vättern-Sommen-
    leden blev dock intresset påtagligt större och under 1998
    inbjöds vi till ett planeringsmöte i Jönköping. En led till år
    2000 var önskemålet och denna blev också verklighet.

Runt Vättern-leden för cykelturister håller utmärkt kvalitet, informationsmaterialet är på flera språk och vi har även lyckats få till vissa förbättringar av vägmiljön. Utvecklingsarbetet fortsätter med cykelpaket, förbättrade båtförbindelser och marknadsföring. En anslutning har skyltats upp från Habo fram till Mullsjö och Ryfors, där RV-leden möter Västgötaleden.

Kort presentation av Runt Vättern -leden.
 
- 

    Ledunderhåll
    Cykelturistleder (även andra leder) tar lång tid att skapa och
    måste också underhållas regelbundet för att inte förfalla.
    Samtliga SCS-initierade leder ses därför över regelbundet
    (minst en gång om året) enligt avtal och med ekonomiskt
    stöd från Vägverket (numera Trafikverket) sedan 30 år
    tillbaka och sedan ett par säsonger även från Svenskt
    Friluftsliv.
   
Skyltningen längs lederna måste upplevas som konsekvent.
    Flera avsnitt har dessutom fordrat omläggning p g a
    vägbyggen och kommunala insatser. Här är det extra viktigt
    att skyltningen är tydlig, då kartorna omöjligt kan hänga
    med. Förutom kontroll av vägvisningen tvättar vi skyltar,
    håller undan växtligheten och försöker få in lederna på så
    många kommunala tätortskartor som möjligt.

 

-

    TMF-Västerås
    TMF är SCS:s senaste initiativ på ledområdet för närmotion och
    närturism. TMF utläses Träning–Motion–Fritid och är tänkt som ett
    cykelnätverk runt våra större tätorter. SCS hade under ett par år
    sökt lämplig partner för ett pilotprojekt och fastnade slutligen för
    Västerås kommun efter viss rekognosering. I maj 2005 var
    nätverket klart att invigas och har så här långt blivit väl mottaget
    av allmänheten. 1 300 skyltar gick åt och hela kommunytan (och
    lite till) utnyttjades. Projektet är tänkt att utvärderas efter ett antal
    år. Karta och en info-folder har tagits fram.
 
                              Kort presentation av TMF-Västerås.
 
-

    TMF-Huddinge
    Huddinge blev SCS:s andra TMF-insats. I stället för att ge ut en
    "vanlig" cykelkarta över kommunen med diverse turförslag, så
    föreslog vi ett utvalt lednätverk med tydlig skyltning och med alla
    övriga cykelvägar liggandes kvar i grundkartan. Nätverket invigdes
    2007 och SCS-Stockholmsdistriktet sköter underhållet. 
 
    Kort presentation av TMF-Huddinge

 
 

 
    TMF-Järva cykelled
    Järva cykelled omfattar ca 70 km inom ett väl avgränsat
    naturområde mellan Ulriksdal och Rotebro norr om Stockholm. Det
    blev SCS:s tredje TMF-projekt, d v s nätverk för närmotion och
    närturism. Tio pendeltågsstationer, som kantar fältet, gör området
    mycket lätt att nå. En detaljerad karta har tagits fram i samarbete
    med Liber. Leden har arbetats fram i samarbete med och
    finansierats av fem kommuner (Järfälla, Sollentuna, Solna,
    Sundbyberg samt Stockholms stad / Rinkeby-Kista och Spånga-
    Tensta stadsdelsförvaltningar + Exploateringskontoret).
 
Fram till år 2015 gäller vissa omläggningar (tydligt skyltade) p g a alla vägbyggen runt Järvafältet. En A3-affisch för utomhusbruk har nyligen tagits fram.

Kort presentation av Järva cykelled.